Pravila in pogoji uporabe

Lastnik spletnega mesta in domene www.grzs.si je Gorska reševalna služba Slovenije, (v nadaljevanju GRZS) Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj. GRZS si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.grzs.si.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je GRZS imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden GRZS.

Posodobitve spletnega mesta

GRZS si pridržuje pravico posodabljanja, spreminjanja ali brisanja informacij brez prehodnega obvestila, prav tako pa lahko omeji ali zavrne dostop do njih. Podatki na tem spletnem mestu so informativne narave.

Vsebina

GRZS si prizadeva z vso dolžno skrbnostjo zagotavljati, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, brez napak. GRZS ne prevzema odgovornosti za informacije, objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, prav tako morajo biti vse pritožbe, poizvedbe ali zahtevki v zvezi s takšno vsebino naslovljene neposredno na te posameznike oziroma družbe (odgovornost za informacije, ki se objavljajo na takšnih spletnih mestih, nosijo izključno tisti, ki jih distribuirajo).

Varovanje podatkov

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku tega spletnega mesta je zelo pomembna. Več informacij o varovanju podatkov, najdete na naši strani Varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem Pravnim obvestilom oziroma želite uveljavljati vaše pravice, nas kontaktirajte na naslov info@grzs.si.

Kranj, september 2020
GRZS

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija - za GRZS«

Veljavnost: od 25.8.2023

1. Splošne določbe Ponudnik in Organizator storitve: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj, ID za DDV: 16465288 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

Pri storitvi »SMS Donacija - za GRZS« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve »SMS Donacija - za GRZS« ni starostnih omejitev.

Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Gorska reševalna zveza Slovenije.

»SMS Donacija - za GRZS«, je organizirana dejavnost Gorska reševalna zveza Slovenije, s ciljem zbiranja sredstev za nakup opreme in obnovo poplavljenih prostorov.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za GRZS«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo GRS10.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo GRS10 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija - za GRZS« uporabljajo smiselno.

3. Trajanje storitve Storitev »SMS Donacija - za GRZS« je uporabnikom omogočena od 25.8.2023 in praviloma traja do vključno 31.12.2023.

4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija - za GRZS

Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo GRS10 na kratko številko 1919.

Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Dragi naši podporniki! V gorah in težko dostopnih terenih lahko vedno računate na našo pomoč, če se boste znašli v težavah. Hvala iz srca. Vaš GRZS (donacija)«

5. Cenik storitve Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila: vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila: posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 10 EUR.

Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki: I. zahvalno sporočilo pri donaciji. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za GRZS): II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve, III. če storitev ni na voljo. Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani: • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil, • sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov Gorska reševalna zveza Slovenije in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj, tel. +386 4 238 27 27, e-naslov: info@grzs.si. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 25. 8. 2023, organizator storitve: Gorska reševalna zveza Slovenije

Posebni pogoji za uporabo Storitve SMS donacija – GRS

Od 25. 8. 2023 do nedoločen čas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator Storitve SMS donacija: Gorska reševalna zveza Slovenije*,* Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj*,* 2202379000 *(matična številka),* 16465288 *(davčna številka)* (v nadaljevanju: **Organizator**).

Ponudnik poti za pošiljanje SMS sporočil: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000, ID št. za DDV: SI 60595256 (v nadaljevanju: Družba A1 Slovenija).

Storitev SMS donacija – GRS_OD25.8.2023 DOnedoločen čas (v nadaljevanju: Storitev SMS donacija) preko elektronskega komunikacijskega omrežja Družbe A1 Slovenija je dostopna osebam, ki imajo z Družbo A1 Slovenija sklenjeno naročniško pogodbo za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: Naročniki) ali so uporabniki njenih predplačniških storitev, to je elektronskih komunikacijskih storitev, ki jih Družba A1 Slovenija zagotavlja po predplačniškem principu po predplačniški pogodbi (v nadaljevanju: Uporabniki), ter katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Naročnik oziroma Uporabnik (v nadaljevanju tudi: Donator) s poslanim SMS sporočilom na številko 1919 z vsebovano ključno besedo GRS (v nadaljevanju: Ključna beseda) nakaže denarni znesek v višini ☒1 EUR, ☐5 EUR ali ☒10 EUR.

Organizator sprejema te Posebne pogoje za uporabo Storitve SMS donacija (v nadaljevanju: Posebni pogoji), ki veljajo za in zavezujejo vse Donatorje, ki pristopijo k Storitvi SMS donacija.

Ti Posebni pogoji ter ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje glede Storitve SMS donacija, so dostopni na spletni strani www.grzs.si.

Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev družbe A1.

II. NAMEN ZBIRANJA DONACIJ

Donacije v okviru Storitve SMS donacija se zbirajo za naslednji namen: Zbrana sredstva bodo namenjena nabavi opreme, vozil in za obnovo prostorov GRS Kamnik in GRS Koroške, ter nabavi nove oprem e gorskih reševalcev ostalih društev GRS , ki za hitro, uspešno in varno reševanje ob naraščajočem številu intervencij nujno potrebujejo primerna orodja, s katerimi lahko pomagajo.

Organizator se zavezuje, da bo Donacije v okviru Storitve SMS donacija uporabil izključno za namen kot je opredeljen v prejšnjem odstavku.

Družba A1 Slovenija bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil v okviru Storitve SMS donacija, t.j. donacije v višini 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR (v nadaljevanju: Donacije), v celoti nakazala na transakcijski račun Organizatorja. Družba A1 Slovenija Organizatorju omogoča zakup Ključne besede ter mu zagotavlja pot za pošiljanje SMS sporočil (preko A1 elektronskega komunikacijskega omrežja in storitve Mobilni marketing).

III. TRAJANJE STORITVE SMS DONACIJA

Storitev SMS donacija bo potekala od 25.8.2023 do nedoločen čas.

IV. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA

Donator sodeluje pri Storitvi SMS donacija tako, da pošlje SMS sporočilo s Ključno besedo GRS na številko 1919 (v nadaljevanju: Odhodno SMS sporočilo). Družba A1 Slovenija Donatorju Odhodno SMS sporočilo zaračuna skladno s svojim veljavnim cenikom za Donatorjev izbrani paket.

Donator prejme na svoj mobilni telefon kot odgovor na njegovo Odhodno SMS sporočilo zahvalno SMS sporočilo z naslednjo vsebino »Dragi naši podporniki! V gorah in težko dostopnih terenih lahko vedno računate na našo pomoč, če se boste znašli v težavah. Hvala iz srca. Vaš GRZS« (v nadaljevanju: Dohodno SMS sporočilo). Družba A1 Slovenija Donatorju Dohodno SMS sporočilo zaračuna po ceni, ki je določena v poglavju Cenik Storitve SMS donacija.

V. CENIK STORITVE SMS DONACIJA

Cene za Dohodna SMS sporočila:

 

Vrednost Donacije v skladu z določilom 15. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) ni predmet davka na dodano vrednost (DDV).

Cena za Odhodna SMS sporočila:

Vsako Odhodno SMS sporočilo se Donatorju zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Družbe A1 Slovenija.

Družba A1 Slovenija Donatorjem - Naročnikom Dohodna SMS sporočila zaračuna na mesečnih računih, ki jim jih izstavlja ob upoštevanju obračunskega obdobja, dogovorjenega v naročniški pogodbi (na mesečnem računu je prikazana postavka »SMS donacija«) oziroma Donatorjem - Uporabnikom Dohodna SMS sporočila zaračuna iz dobroimetja na njihovem predplačniškem računu. Donatorji - Uporabniki lahko Storitev SMS donacija  uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Donatorjem - Uporabnikom se priporoča, da pred začetkom uporabe Storitve SMS donacija preverijo, ali je stanje na računu dovolj visoko za plačilo Dohodnega SMS sporočila.

Na mesečnem računu so prikazani:

- Odhodna SMS sporočila v sklopu ostalih SMS sporočil,

- Dohodna SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.

Donatorji - Naročniki prejmejo potrdilo o Donaciji na mesečnem računu za storitve v omrežju Družbe A1 Slovenija (pod postavko »SMS donacija«). Plačani mesečni račun lahko Donator - Naročnik uporabi kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Možnost uveljavljanja potrdila o Donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja Organizator, Družba A1 Slovenija pa za priznanje Donacije kot davčne olajšave ne odgovarja.

VI. OBVEZNOSTI DONATORJEV

Donator se zavezuje, da:

- bo Storitev SMS donacija uporabljal izključno za namen kot je določen v teh Posebnih pogojih;

- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo Storitvi SMS donacija, Družbi A1 Slovenija in njenim partnerjem, njihovi programski opremi, strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam.

Če Donator s svojim ravnanjem povzroči Družbi A1 Slovenija kakršno koli škodo, zanjo v celoti odgovarja.

Družba A1 Slovenija ima pravico, da Donatorjem, ki kršijo te Posebne pogoje, onemogoči sodelovanje pri Storitvi SMS donacija.

Šteje se, da Donator s sodelovanjem pri Storitvi SMS donacija soglaša s temi Posebnimi pogoji.

VII. OMEJITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBE A1 SLOVENIJA

Družba A1 Slovenija si prizadeva za zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil, ki jih prejme v svoj SMS center. SMS sporočila se prejemniku dostavijo takoj, ko so poslana. Če SMS sporočila ob prvem poskusu ni mogoče dostaviti (npr. zaradi nedosegljivosti ali izklopljenega mobilnega telefona ali zasedenosti pomnilnika), se ta samodejno ponovno pošljejo in dostavijo takoj, ko je to mogoče. SMS sporočila, ki jih v 24 urah ni mogoče dostaviti, samodejno zapadejo in jih ni več mogoče prejeti.

V primeru popolnega ali delnega izpada, prekinitev oziroma motenj A1 elektronskega komunikacijskega omrežja in/ali storitve Mobilni marketing, ne glede na vzrok (kot npr. tehnične motnje, izpad električne energije, preobremenjenost omrežja in storitve Mobilni marketing …), si bo Družba A1 Slovenija prizadevala zagotoviti normalno delovanje takoj, ko bo to mogoče.

Družba A1 Slovenija ne odgovarja za:

- izgubo podatkov ali nepravilno delovanje Storitve SMS donacija, ki so posledica napačne uporabe Storitve SMS donacija;

- nedelovanje Storitve SMS donacija v primeru izpada mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Storitve SMS donacija;

- dostavo SMS sporočil v omrežja tujih operaterjev.

Organizator v celoti prevzema odgovornost za organizacijo in izvedbo Storitve SMS donacija, ter za vsebino posredovanih SMS sporočil. Družba A1 Slovenija iz naslova organizacije in izvedbe Storitve SMS donacija ter vsebine posredovanih SMS sporočil ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti, Donator pa se v razmerju do Družbe A1 Slovenija izrecno odpoveduje kakršnim koli zahtevkom v zvezi s tem.

VIII. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Družba A1 Slovenija Organizatorju v okviru Storitve SMS donacija ne omogoča nobenega vpogleda oziroma dostopa do osebnih podatkov Donatorjev oziroma kakršne koli druge obdelave osebnih podatkov Donatorjev.

Družba A1 Slovenija osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice Donatorjev v zvezi s tem, so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na www.A1.si

IX. REKLAMACIJE

Organizator je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede Storitve SMS donacija. Donator lahko svojo reklamacijo naslovi na: info@grzs.si.

Družba A1 Slovenija vodi izključno morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil, vse v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike.

X. KONČNE DOLOČBE

Ti Posebni pogoji začnejo veljati z dnem 25. 8. 2023.

Organizator,

Dr. Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije

V primeru nesreče takoj pokličite 112.

112 - KLIC V SILI
Na ozemlju Avstrije pokličite 140 ali 112.
Na ozemlju Italije pokličite 118 ali 112.
Na ozemlju Hrvaške 118 ali 112.
Na ozemlju Madžarske pokličite 118 ali 112.

SKUPAJ Z NAMI

Zahvaljujemo se našim dolgoletnim podpornikom, ki nam pomagajo na naši poti.

Zavarovalnica Triglav Elan Dacia
E-novičnik

Prijavite se na e-novičnik GRZS in prejemali boste aktualne novice in obvestila o naših aktivnostih.

112 - KLIC V SILI