Novice
novica

22. 10. 2020

Avtor: Katarina Janjič

GRZS objavlja javni razpis za nabavo 19 defibrilatorjev

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo za dobavo DEFIBRILATORJEV ZA REŠEVANJE PONESREČENIH OSEB V GORSKIH NESREČAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: GRZS/2020-R/2020-1

Kranj, 2.11. 2020

 

 

 

JAVNO NAROČILO

ZA DOBAVO DEFIBRILATORJEV

POSTOPEK NAROČILA MAJHNE VREDNOSTI

POVABILO K SODELOVANJU

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in

skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas

vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo za dobavo DEFIBRILATORJEV ZA REŠEVANJE PONESREČENIH OSEB V GORSKIH NESREČAH.


PODATKI IN NASLOV NAROČNIKA:


Gorska reševalna zveza Slovenije

Bleiweisova 34

SI-4000 Kranj

Matična št. 2202379000

Davčna št.16465288

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili

ponudnikom za pripravo ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 18.11.2020 do 12:00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

 Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe in tehnične specifikacije so navedene v nadaljevanju.

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!   

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.  Pravna podlaga za oddajo javnega naročila ter opis

 Predmetni postopek oddaje javnega naročila Gorske reševalne zveze Slovenije se zaradi deleža javnih sofinancerskih sredstev izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

 Zaradi pozne dodelitve sredstev in obveznosti porabe proračunskih sredstev do konca leta 2020 je naročnik primoran k določitvi krajšega roka za prejem ponudb 18. 11. 2020, do 12:00 ure,  ter krajšega roka dobave (31.12.2020), pri čemer ponudnik ne bo dolžan podpisati pogodbe v primeru, da mu bo v podpis ponujena 19. 11. 2020 ali kasneje. V primeru, da ponudnik pogodbo podpiše, je blago dolžan dobaviti v pogodbenem roku. Rok je bistvena sestavina posla.

2.  Jezik v katerem mora ponudnik pripraviti ponudbo

 Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku. Tehnične priloge, ki so lahko v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer bo moral ponudnik na zahtevo naročnika predložiti prevode v slovenski jezik. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati predložitev prevodov, overjenih s strani sodnega tolmača. Stroške prevoda nosi ponudnik.

3.  Specifikacija in razpisni pogoji za defibrilatorje

 Gorska reševalna zveza potrebuje za svoje delo reševanje v gorah defibrilatorje z naslednjimi karakteristikami:

- skladnost z ERC smernicami,

- aparat mora omogočati posodobitev ERC smernic,

- aparat mora zagotavljati energijo minimalno do 200J,

- dimenzijsko ne sme presegati 46x150x143 mm (hxlxw), zaradi omejenosti prostora v opremi reševalca,

- masa aparata z baterijo ne sme presegati 800 g teže, zaradi omejenosti teže bremena reševalca,

- imeti mora minimalno 3,5‘‘ barvni ekran,

- vsebovati mora slikovna in zvočna navodila,

- prikazovati mora ekg krivuljo,

- aparat mora omogočati samodejno nastavitev svetlosti ekrana s pomočjo senzorja občutljivega na svetlobo,

- Imeti mora USB priklop,

- imeti mora možnost bluetooth povezave,

- omogočati do minimalno 8 ur spomina,

- omogočati mora samodejni test aparata in izvoz rezultatov testiranj

- imeti mora možnost polnilne baterije,

- imeti mora možnost prehoda iz načina za odrasle v način defibrilacije za otroke z istimi (odraslimi) elektrodami,

-aparat mora omogočati uvedbo šoka ne glede na krivuljo po zahtevi zdravnika – možnost preklopa v manualni način,

- aparat mora omogočati priklop senzorja za prikaz kakovosti masaže (globina, hitrost, odmik) in mora bit za večkratno uporabo,

- aparat mora omogočati vklop metronoma,

- na ekranu mora biti vidno število uvedenih šokov ter čas od zadnjega uvedenega šoka,

- aparat mora imeti torbico za prenos aparata ter hrambo elektrod in pribora.

Dobavitelj aparatov mora zagotavljati servisiranje aparatov in zato imeti potreben certifikat.

4.  Garancija

Proizvajalec mora zagotavljati garancijsko dobo vsaj 2 leti.

5.  Življenjska doba

Življenjska doba izdelka, ki se uporablja skladno z navodili za uporabo, mora biti najmanj 10 let.

V tem času mora biti zagotovljena dobava rezervnih delov in servisiranje.

6. Dokumentacija in dokazila

Ponudnik mora ob dobavi priložiti Izjavo o skladnosti izdelka z zahtevanimi standardi, vso dokumentacijo in dokazila o predpisanem uporabljenem materialu, navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku. Ponudbi mora biti priložen certifikat o preizkusu oz. ustreznosti, izdan od ustrezne mednarodne certificirane inštitucije, ter certifikat o servisiranju in izjava o zagotavljanju servisov za življenjsko dobo aparata.

 Dobavitelj, ki ni proizvajalec mora obvezno navesti naslov in blagovno znamko proizvajalca, ter poreklo.

7.  Količine

 Gorska reševalna zveza bo za potrebe reševanja v gorah nabavila 19 defibrilatorjev.

Naročnik si pridržuje pravico skladno z a) točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročiti dodatne količine defibrilatorjev (do največ 5), po isti ceni, kot so ponujeni v predmetnem naročilu, v kolikor bo za to imel zagotovljena sredstva. V tem primeru bo naročnik ponudnika o dodatni nabavi obvestil ob ali po podpisu pogodbe pri čemer bo rok dobave dodatnih defribrilatorjev najmanj tri tedne od prejema naročila.

8.  Reference

 Ponudnik se mora izkazati vsaj s tremi referencami dobave različnim službam za reševanje oziroma zdravstvenim ustanovam s primerljivimi defibrilatorji.

V primeru, da bo izvajalec angažiral podizvajalce, je potrebno reference predložiti tudi za podizvajalce.

9.  Merila za izbor najugodnejše ponudbe

 Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Kot ekonomsko

najugodnejša ponudba bo izbrana tista ponudba, ki bo vsebovala najnižjo ponudbeno ceno v EUR

brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno.

10.  Rok dobave defibrilatorjev

Skrajni rok dobave je 31. 12. 2020 ali prej. Rok je bistvena sestavina posla.

11. Lokacija dobave defibrilatorjev

Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, SI-4000 Kranj.

12. Rok plačila

Rok plačila je 30. dan od datuma uradnega prejema računa, izstavljenega ob dobavi aparatov. Izvajalec, ki angažira podizvajalce, je dolžan pridobiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (Priloga 1).

13.  Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudba mora vsebovati kot pogoj naslednje elemente:

 ●  ceno, ki mora biti fiksna, izražena v EUR, s posebej prikazanim DDV in oblikovana za plačilo 30. dan od datuma uradnega prejema računa, izstavljenega ob dobavi;

●  tehnični opis defibrilatorjev in potrditev pogojev;

●   certifikat o servisiranju in zagotavljanje servisov in rezervnih delov;

●  izjava o roku dobave;

●  izjava o garancija: najmanj 24 mesecev;

●  izjava o zagotavljanju rezervnih delov v življenjski dobi;

●  opcija ponudbe: najmanj 15 dni od roka za predložitev ponudbe;

●  zpolnjena tabela z zahtevanimi specifikacijami s podpisom in žigom (v kolikor ga ponudnik uporablja).

 Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi

podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku

odgovarja za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

 Ponudniki prevzemajo vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe, vključno s

stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire

najugodnejšega ponudnika.

 Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz

veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega

naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel

zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki

ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do

povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali

posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

14.  Limit za ceno celotne dobave

Postopek se izvaja brez pogajanj.

 Cenovna vrednost celotnega naročila 19 defibrilatorjev ne sme presegati 38.000,00 EUR (brez DDV). Višina ponudbe mora biti manjša kot 38.000,00 EUR (brez DDV).

15.   Oddaja ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

 Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

 Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ do roka za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

 Ponudbe ni mogoče podaljšati.

16. Sprememba in umik ponudbe

Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo

javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila.

 Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni, ki se izvede na enak način in po postopku kot oddaja ponudbe.

 Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, razen v primerih, določenih z zakonom.

17.   Pravica zahtevka za revizijo

 V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.

43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki

javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

 Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s

povratnico, prek portala eRevizija (https://portalerevizija.si) ali z elektronskimi sredstvi. Vlagatelj

mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za javno upravo. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

 Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št.

SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX20, pri čemer je

XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX- W01/2020.

 

18.      Odpiranje ponudb

 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.11.2020 ob 13:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 

19.    Priloge k razpisu

 soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

vzorec pogodbe o dobavi defibrilatorjev

20.  Kontaktna oseba

Katarina Janjič, katarina.janjic@grzs.si, 041 859 131

Priloga 1

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

 

Podizvajalec ________________________________________________________________________                                                                    

(naziv, naslov)

 

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Gorska Reševalna Zveza Slovenije za javno naročilo za dobavo

defibrilatorjev za reševanje ponesrečencev v gorah,

 

namesto

 

ponudnika                                                                       

________________________________________________________________________                                                                    

(naziv, naslov)

 

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

 

Kraj in datum: __________________________________________________

 

Podpis odgovorne osebe

podizvajalca: __________________________________________________

 

Žig:

Priloga 2:

VZOREC POGODBE O DOBAVI DEFIBRILATORJEV

 

 

 

P O G O D B A   O   D O B A V I  

D E F I B R I L A T O R J E V

 vzorec)

ki jo skleneta

Gorska reševalna služba Slovenije, naslov ________, matična št.: ________, davčna št.: SI ________, ki ga zastopa ________

(v nadaljevanju »naročnik«) 

in

………. …………………, matična št.: ………., davčna št.: ……….., TRR: ………., ki ga zastopa ……….

(v nadaljevanju »dobavitelj«)

 

(Uvodna določba)

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne …. na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo za dobavo defibrilatorjev za reševanje ponesrečencev v gorah, pod zaporedno številko objave … in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj.

2. člen

(Predmet pogodbe)

 

S to pogodbo se dobavitelj zaveže dobaviti defibrilatorjev za reševanje ponesrečencev v gorah, skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisnega dokumenta, slednji pa se dobavitelju zavezuje plačati pogodbeno ceno, določeno v tej pogodbi.

3. člen

(Pogoji izvedbe)

 Rok dobave, montaže ter spremljajočih storitev je 31.12.2012, razen storitve servisa, ki jih mora dobavitelj zagotavljati za čas življenjske dobe aparatov - to je 10 let. Dobava defibrilatorjev se dobavi na lokacijo naročnika v Kranju. Izobraževanje se izvede v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij.

 Rok dobave je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da ponudnik z dobavo zamuja, pogodba preneha z dnem nastopa zamude po samem zakonu.

 

Dogovorjena garancija doba je 2 let od prevzema.

4. člen

(Priloge k pogodbi)

 Dobavitelj se obvezuje dobavo opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

1. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

2. ponudba dobavitelja z dne …………… (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

3. tehnična dokumentacija (tehnični opis defibrilatorjev in potrditev pogojev; certifikat o servisiranju in zagotavljanje servisov in rezervnih delov; izjava o roku dobave; izjava o garancija: najmanj 36 mesecev; izjava o zagotavljanju rezervnih delov v življenjski dobi; izpolnjena tabela z zahtevanimi specifikacijami s podpisom in žigom (v kolikor ga ponudnik uporablja).

4. soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del. V primeru njihovega neskladja se tolmačijo po vrstnem redu, kot so našteti.

5. člen

(Pogodbena cena 

Naročnik se za dobavljeno blago zavezuje plačati naslednjo ceno: 38.000 brez ddv.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in  vključuje vse davke in prispevke.

 Naročnik si pridržuje pravico skladno z a) točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročiti dodatne količine defibrilatorjev, po isti ceni, kot so ponujeni v predmetnem naročilu, v kolikor bo za to imel zagotovljena sredstva. V tem primeru bo naročnik ponudnika o dodatni nabavi obvestil ob ali po podpisu pogodbe pri čemer bo rok dobave najmanj tri tedne od prejema naročila.

6. člen

(Plačilni pogoji)

Dobavitelj najkasneje naslednji dan po dobavi izstavi račun s 30 dnevnim plačilnim rokom. Dobavitelj računu priloži vso potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla.

Naročnik lahko račun zavrne v roku 15 dni od njegovega prejema. Po končnem prevzemu bo naročnik prevzeto obveznost poravnal v 30 dneh po prejemu računa.

(V PRIMERU NEPOSREDNEGA PLAČILA PODIZVAJALCEM:)

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

7. člen

(Pogodbena kazen)

 Dobavitelj se zavezuje plačati 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da ne izvede dobave v roku, predvidenem za dobavo.

 8.  člen

(izročitev)

 Dobavitelj mora hkrati z blagom ob končnem prevzemu naročniku izročiti še:

pravilno izpolnjeno dobavnico;

vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago, če so);

tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

ter morebitne druge dokumente, kot je opredeljeno v dokumentu »Tehnične specifikacije«.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

 Dobavitelj mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi preko e-pošte ali drug način pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od dobavitelja povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije.

9. člen

(Podizvajalci)

(SAMO V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI:)

Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so podali zahtevo za neposredno plačilo. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 

Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

10.  člen

(Usposabljanje)

Dobavitelj mora zagotoviti usposabljanje najmanj dveh oseb za uporabo in vzdrževanje blaga in vgrajenih naprav ter opreme pri naročniku v trajanju en delovni dan. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost iz 5. člena te pogodbe.

 11.  člen

(Odprava napake in nadomestni deli)

 Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji naročnika, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

 Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora dobavitelj uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

 Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

 12. člen

(Višja sila)

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da razlogi, nastali zaradi epidemije SARS-CoV-2 ali CoVID-19 ne štejejo kot podlaga za sklicevanje na višjo silo.

 Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

 Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

 13.  člen

(Ostale obveznosti pogodbenih strank)

 Pravice na produktih, ki niso last dobavitelja, se pa uporabljajo v okviru tega posla, dobavitelj prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.

 14.  člen

(Jamstva in garancijske obveznosti dobavitelja)

 

Dobavitelj naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

- da nima pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

 Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

 15.člen

(Predstavniki)

 

Predstavniki naročnika:

skrbnik pogodbe s strani naročnika: __________________.

 

Predstavniki dobavitelja:

skrbnik pogodbe s strani dobavitelja: ________________.

 16. člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

 Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

 V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike skladno z veljavnimi predpisi.

 17.  člen

(Razvezni pogoj)

 Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

●  če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

●  če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

 V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

 Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

 V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

 (Protikorupcijska klavzula)

 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

 19. člen

(Končna določba)

 Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če dobavitelj ne predloži listin za dobro izvedbo posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

 Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

 Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

 V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

 Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

 Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, dobavitelj pa en izvod.

…., …..                                                                                                         Ljubljana, …..

Št.: …..                                                                                                         Št.: …..

 

D O B A V I T E L J :                                                                                    N A R O Č N I K :

 

…                                                                                                                  GRZS

…, …                                                                                                            

                                                                                                    

Žig in podpis:                                                                                              Žig in podpis:

 
SKUPAJ Z NAMI

Zahvaljujemo se našim dolgoletnim podpornikom, ki nam pomagajo na naši poti.

Zavarovalnica Triglav Elan Dacia
E-novičnik

Prijavite se na e-novičnik GRZS in prejemali boste aktualne novice in obvestila o naših aktivnostih.

112 - KLIC V SILI