Gorska reševalna zveza Slovenije


Objavil/a: Matjaž Šerkezi, nedelja, 5. januar 2014

Postopek kadrovanja za organe GORSKE REŠEVALNE ZVEZE SLOVENIJE

S tem postopkom določamo organe, postopek, roke, pravice in obveznosti kandidatov in društev pri kadrovanju za voljene organe GRZS.
1. V organe GRZS so lahko izvoljeni redni člani društev / postaj GRZS.

2. Postopek kadrovanja je za naslednje organe GRZS:
  • Predsednik GRZS,
  • Podpredsednik GRZS (dva člana),
  • Član Nadzornega odbora GRZS (pet članov),
  • Predsednik Disciplinskega razsodišča GRZS,
  • Član Disciplinskega razsodišča GRZS (štirje člani).
3. Kandidate za organe GRZS predlagajo društva/postaji GRS, kakor je navedeno v 2. členu postopka kadrovanja.

4. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • da so člani društva GRS ali člani postaje GRS pri PD,
  • da poznajo gorsko reševalno dejavnost,
  • da že uspešno delujejo v GRZS,
  • da pristajajo na kandidaturo.
5. Kandidati za predsednika GRZS morajo predložiti kratek življenjepis, program dela za mandatno obdobje 2014-2018 in pisno soglasje k svoji kandidaturi.

6. Pri kadrovanju se upošteva načelo teritorialne razpršenosti v smislu preprečevanja koncentracije funkcij v posameznih društvih.

7. Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja in pripravo volitev pripravi obrazec za kandidiranje, zbira prijave in po končanem postopku obvesti UO GRZS o zaključku kandidacijskega postopka.

8. Razpis za kandidiranje se pošlje društvom/postajama GRS do 30.12.2013. S tem datumom prične teči rok za prijavo.

9. Kandidiranje se zaključi 12.2.2014. Pravočasno oddane kandidature bodo preverjene na osnovi poštnega žiga.

10. Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja ugotovi skladnost kandidatur z določili razpisa. Kandidatno listo predloži UO GRZS na sestanku 18.2.2014.

11. Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja in pripravo volitev na zboru reševalcev 12.3.2014 nastopi tudi v funkciji predlagatelja kandidacijske liste za volitve.

12. Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja in pripravo volitev je sklepčna, če so prisotni vsi člani komisije. Članstvo v komisiji in kandidiranje za določeno funkcijo je nezdružljivo.

13. Kandidacijska komisija za izvedbo postopka kandidiranja in pripravo volitev je za svoje delo odgovorna UO GRZS.

14. Administrativna dela za Kandidacijsko komisijo opravlja strokovna služba GRZS.

Izpolnjene prijavnice pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj - razpis« do 12. 2. 2014 na naslov: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj

Kandidacijska komisija GRZS: Dominik Skumavec, vodja


pdf Prijavnica - Predsednik GRZS in ostali organi (457,16 Kb)
https://www.grzs.si 24. 10. 2019